Algemene Voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes opgesteld door en overeenkomsten aangegaan door WebLion (BE0766 464 009). Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van WebLion te aanvaarden.

2. Offerte

2.1 Alle offertes van WebLion zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar WebLion. Offertes zijn 30 dagen geldig.

2.2 Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot dat 40% van het factuurbedrag bedraagt.

2.3 Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

3. Annulatie

3.1 De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang WebLion haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs.

4. Levering

4.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt WebLion niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.3  Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 80% van de facturen.

5. Betaling

5.1 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 40% van het factuurbedrag. Bij levering van de bestelling is dan nog 60% van het factuurbedrag verschuldigd.

5.2 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van WebLion (vermeld op alle facturen en offertes). Facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd.

5.3 Facturen kunnen enkel rechtmatig binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum geprotesteerd worden via e-mail aan administratie@weblion.be.

5.4 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan WebLion een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

5.4 WebLion behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

5.5 Indien WebLion voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelt (Google, Facebook, …) zullen de kosten die door deze derden worden aangerekend steeds volledig aan de klant in rekening worden gebracht. WebLion is gerechtigd een (periodiek) voorschot op deze kosten te vragen of deze volledig of gedeeltelijk voor te factureren.

6. Aansprakelijkheid

6.1 WebLion verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van WebLion zijn middelenverbintenissen. WebLion is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2 WebLion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. WebLion zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van WebLion of een aangestelde.

6.3 De aansprakelijkheid van WebLion met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van WebLion. De totale aansprakelijkheid van WebLion, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan WebLion werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WebLion het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.5 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt WebLion geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.6 WebLion is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten zijn wil om, wordt verhinderd om de Overeenkomst uit te voeren. Zoals onder meer: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk (m.i.v. black-out), onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, …..

6.7 De klant erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

7. Hostingdiensten & domeinnaam

7.1 Voor de hosting en registratie van domeinnamen werkt WebLion samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner is opgenomen in de Service Level Agreement(SLA) van deze hostingpartner. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt WebLion de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.

7.2 De hostingdiensten worden door WebLion aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kanworden opgevraagd bij WebLion en wordt jaarlijks aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn, zijn opzeg aan WebLion over te maken per aangetekendebrief of 2 maand voor de ingang van de nieuwe termijn per e-mail waarop akkoord verkregen door antwoord van WebLion. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

7.3 WebLion is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste inhoud.

7.4 Tenzij er terzake een specifieke bijkomende en afwijkende overeenkomst met WebLion wordt afgesloten over de terbeschikkingstelling door WebLion van backups, is de gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor het nemen van backups van zijn hosting-account. WebLion kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Voor zover er door WebLion eventueel backups zouden worden genomen, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

8.2 Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door WebLion ontwikkelde sites.

8.3 De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door WebLion gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling (art. 4.3). Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door WebLion werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. WebLion verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

8.4 De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van WebLion te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal WebLion onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van WebLion waarvan hij kennis neemt.

9. Referentie - communicatie

9.1 De klant gaat ermee akkoord dat de door WebLion voor de klant ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van WebLion.

9.2 WebLion heeft het recht om promotie te voeren over de samenwerking met de klant.

10. Opleidingen

10.1 Opleidingen vinden steeds plaats op kantoor te Rechtstro 1/1, 9185 Wachtebeke of online via videoconferentie. Indien hier, op vraag van de klant, van wordt afgeweken zullen verplaatsingstijden en kosten worden gefactureerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief en €0,40/km excl. BTW.

10.2 De opleiding “werken met WordPress” heeft een maximale duur van 60min. en wordt verstrekt na oplevering en volledige betaling van de factuur mbt de ontwikkeling van de website.

11. Geldigheid

10.1 Deze voorwaarden gaan in en werden laatst gewijzigd op 01/10/2023.